ข้อมูลการสร้างเหรียญพระสหัมบดีพรหม รุ่นพรหมอมฤต ประสิทธิ์โชค สร้างปี 2564

แชร์บทความ

พระสหัมบดีพรหม วัดสามัคคีคุณาวาส จ.ระยอง

    ทางเราได้ติดต่อสอบถามกับทางหลวงพี่ภุชงค์ ถึงข้อมูลการสร้างเหรียญพระสหัมบดีพรหม หลวงพี่ภุชงค์ได้เล่าให้ฟังว่า กล่าวตามพุทธประวัติแล้ว พระสหัมบดีพรหม ท่านมีคุณานุคุณ ต่อเวไนยสัตว์ และพวกเราเป็นอันมาก ถ้าไม่ได้ท่าน เราทั้งหลายคงจะไม่ได้ฟังธรรม ขององค์พระศาสดาเป็นแน่แท้ เนื่องด้วยกาลสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเสวยวิมุติสุขครบถ้วน 49 วันแล้ว

พระพุทธองค์ทรงได้มีพระปริวิตก ว่า ธรรมอันที่เราตรัสรู้แล้ว เป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพยิ่งนัก ยากที่มนุษย์ผู้มีปัญญาน้อย มีความเพียรน้อย จะตรัสรู้แจ้งประจักษ์ตามได้ พระบรมศาสดาจารย์ ทรงคิดดังนี้ จึงมีจิตใจขวนขวายอันน้อย ท้อถอยพระทัย น้อมไปในทางที่จะไม่แสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ในกาลนั้นท้าวสหัมบดีพรหม อันสถิตในพรหมโลก ก็ได้ทราบในพระพุทธปริวิตก จึงดำริว่า “โลกทั้งปวงจะถึงซึ่งฉิบหายในครั้งนี้” จึงได้เสด็จลงจากพรหมโลก เพื่อกราบอาราธนาให้พระชินสีห์ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ พระพุทธองค์ทรงรับคำอาราธนาของพระสหัมบดีพรหม ด้วยมีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์

ด้วยเหตุผลนี้แหละ พระสหัมบดีพรหมจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธศาสนาของเรา อีกทั้งถ้าเราไม่ได้ท่านเป็นผู้อาราธนาธรรมต่อพระผู้มีพระภาค พวกเราคงจะไม่ได้รู้ธรรมะกันมาจนตราบถึงทุกวันนี้ และนี่คือพระคุณหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือ พระสหัมบดีพรหม ท่านมีบุญคุณต่อพวกเรา

พรหม คือ ผู้เจริญด้วยคุณความดีอันประเสริฐสุด ที่ว่า ประเสริฐนั้น ก็ประเสริฐด้วยคุณธรรม 4 ประการ มี 1.เมตตา 2.กรุณา 3.มุทิตา และ 4.อุเบกขา

หลวงพี่ภุชงค์ ท่านได้ให้ความหมายของมือที่ถือสิ่งต่างๆทั้ง 8 กร ไว้ดังนี้

1. ประทานพร : เมื่อเรารู้จักกระทำตนในการกราบไหว้ ต่อท่านผู้ใหญ่ที่ท่านประกอบไปด้วยเครื่องอยู่ คือ พรหมวิหารธรรม ๔ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อ ผู้น้อยกว่าอย่างเป็นปรกติเนืองนิตย์ เราก็เสมือนดั่งได้รับพรอันประเสริฐ ทั้ง ๔ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ แก่ตนเองโดยที่เราไม่ต้องไปอ้อนวอน ขอพร จากใครๆเลย

2 . คัมภีร์ : พระธรรมที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เปรียบได้ดั่งรัตนะ คือแก้ว ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อให้ พุทธบริษัททั้ง ๔ มีความประพฤติดีงาม มีแบบแผน เป็นอันหนึ่งอันเดียว ดุจดั่งดอกไม้ ที่ร้อยด้วยเส้นด้ายให้เป็นมาลัยมาลา อันสวยงาม

3. คันศร : รู้จักนำเอาพระธรรมคำทรงสอน มาเป็นอาวุธ ใช้ฟาดฟันประคับประคอง ประหัตประหารพร้อมทั้งตีขนาบจิตใจที่เต็มไปด้วยเครื่องเศร้าหมอง คือโลภ โกรธ หลง จนส่งผลไปยังกาย และ วาจาให้ประพฤติไม่ถูกไม่ควร ให้ได้ดำเนินไปตามทางที่ถูกที่ควร คือดำเนินไปตามทางแห่ง มรรคมีองค์8

4 . มือที่ชี้ลงด่านล่าง : จงมองดูพระธรณีที่มีความหนักแน่น พร้อมทั้ง จงดำเนินจิตให้หนักแน่นดั่งแผ่นดินแลภูเขา จงรู้จักทำจิตใจ ไม่ให้มีความกระเพื่อม หรือ อ่อนไหวดั่งคลื่นน้ำแลคลื่นทะเลในมหาสมุทร ที่ท่านเปรียบความกระเพื่อมนั้นเป็นดั่งความโลภ ความโกรธ ความหลง

5. นิ้วมือที่ชี้ไปด้านข้าง : จงดำเนินไปตามหนทาง หรือ แนวทางใช้ปฎิบัติ สำหรับ ดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ เป็นหนทาง ที่ทำให้ผู้ดำเนินตามเป็น พระอริยบุคคลได้

6. มือจับเข่า : การรู้จักกระทำกาย วาจา ใจ ให้ตั้งมั่นตั้งตรงในอารมณ์เดียว จะได้ สงบ นิ่ง ระงับ โดยการเจริญสมถะวิปัสสนา ตามพระธรรมคำทรงสอน

7. พิน 3 สาย : รู้จักดำเนินในเส้นทางสายกลาง ไม่ตึงจนเกินไป ไม่ย่อหย่อนจนเกินไป เอาแต่พอดีๆ กายและจิตจะได้ประสบพบเจอ กับ ความปิติทางใจ และ ความสุขทางกาย

8. คนโฑ : น้ำอมฤต ใน คนโฑนี้ เปรียบดั่งผู้ใดที่ได้ดำเนินตามแนวทางวิธีปฎิบัติ ตามมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งการปฎิบัติ ย่อมได้รับผลแห่งการปฎิบัติ คือ ความชุ่มเย็นกาย ชุ่มเย็นจิต ดังได้ดื่มดั่มรสพระธรรม รสแห่งพระธรรมนี้เปรียญเสมือนน้ำอมฤต ที่มาพรมลงบนกาย และ มาฉโลมจิตใจ ให้ชุ่มเย็น ดังได้เข้าถึงอมฤตธรรม

จำนวนการสร้างพระสหัมบดีพรหม

1.เนื้อทองคำ จำนวน 39 องค์

2. เนื้อเงินหน้ากากทองคำ จำนวน 99 องค์

3.เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ จำนวน 199 องค์

4.เนื้อนวะหน้ากากเงิน จำนวน 299 องค์

5.เนื้อเงิน จำนวน 399 องค์

6. เนื้อนวะ จำนวน 999 องค์

7. เนื้อสัตตะหน้ากากนวะ จำนวน 3999 องค์

8.เนื้อทองแดง จำนวน 5999 องค์

พระสหัมบดีพรหม “รุ่นพรหม อมฤต ประสิทธิ์โชค “ได้เปิดร่วมบุญในปี พ.ศ.2566 ในกลุ่มวัตถุมงคลหลวงพี่ภุชงค์ฯ

ข้อมูลจาก : หลวงพี่ภุชงค์ จิรวฑฺโฒ วัดสามัคคีคุณาวาส จ.ระยอง

ติดต่อลงประกาศข้อมูลพระเครื่อง

บทความเพิ่มเติม

ข้อมูลการสร้างเหรียญพระสหัมบดีพรหม รุ่นพรหมอมฤต ประสิทธิ์โชค สร้างปี 2564

พระสหัมบดีพรหม วัดสามัคคีคุณาวาส จ.ระยอง     ทางเราได้ติดต่อสอบถามกับทางหลวงพี่ภุชงค์

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล (เป็นเหลนแท้ๆ)ผ่านหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพหลวงพ่ออิน วัดหางน้ำ